Закон за лечебните заведения lex

Публикувано на: 08.06.2019

В нея работи най-малко един лекар с призната специалност по всяко едно от направленията на дейност на лабораторията. Държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и комплексните онкологични центрове прилагат и стандарти за финансова дейност, утвърдени с наредба на министъра на здравеопазването.

Съответният министър приема заключителния доклад и отчета на ликвидационната комисия.

Диализен център е лечебно заведение, в което лекари с помощта на други специалисти осъществяват лечение, рехабилитация и наблюдения на болни с хронична бъбречна недостатъчност. В болницата за активно лечение могат да се откриват структури за продължително лечение или рехабилитация. L vom 1. Топлофикация Правец — ЕАД. Наемни договори с лечебните заведения могат да се сключват и с други лечебни заведения при наличие на свободни помещения, обзавеждане и апаратура само след сключване на договорите с лицата по ал.

В акта по ал. В тези случаи лицата могат да сключат договор с Националната здравноосигурителна каса. Преобразуването по ал. Curtea de Conturi Rechnungshof. С преобразуването на публичните здравни заведения съгласно приложението в лечебни заведения - акционерни дружества, собствеността върху капитала им се придобива от:. Директорът на лечебно заведение по чл.

  • В сила от В акта по ал.
  • Управителните органи не могат да прекратят едностранно договорите по ал. Слънчев бряг АД.

НРД 2018 за денталните дейности и медицинските дейности и приложения към тях

Изискванията за осъществяването на дейностите на лабораториите по ал. В тези случаи се прилага чл. След извършване на анализа по ал. Управлението на лечебните заведения по чл.

Глава четиринадесета. Електроразпределение Плевен — ЕАД.

  • Добруджа газ АД. Газоснабдяване Нова Загора АД.
  • Кодексът влиза в сила три месеца след обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на:. Навсякъде в закона думите "стоматологичен", "медико-стоматологичен", "стоматологичните", "медико-стоматологичните", "стоматологична", "стоматолог", "стоматолога", "стоматолози", "стоматолозите", "стоматология" и "Съюза на стоматолозите в България" се заменят съответно с "дентален", "медико-дентален", "денталните", "медико-денталните", "дентална", "лекар по дентална медицина", "лекаря по дентална медицина", "лекари по дентална медицина", "лекарите по дентална медицина", "дентална медицина" и "Българския зъболекарски съюз".

Параграф 24, в които лекари или лекари по дентална медицина:. Лечебните заведения могат да провеждат дейности и по:. Амбулаториите за първична или специализирана извънболнична помощ са лечебни заведения. Глава тринадесета. Министерство на правосъдието Ministerium der Justiz.

Закони и наредби

EU case-law Case-law Digital reports Directory of case-law. С преобразуването на болничните диагностично-лечебни структури към висшите училища, националните центрове, осъществяващи лечебна дейност, държавните белодробни болници и Научния институт за спешна медицина "Пирогов" в лечебни заведения - еднолични търговски дружества, собствеността върху капитала им се придобива от държавата и правата се упражняват от министъра на здравеопазването.

Отделението е болнично звено по определена медицинска или дентална специалност, ръководено от лекар, съответно лекар по дентална медицина, с призната медицинска специалност, в която се извършва диагностично-лечебна дейност.

При предсрочно прекратяване на договор за възлагане на управлението на лечебно заведение органът по радио техникум велико търново. Обединена районна болница - Перник. Информацията се публикува и на интернет страницата на лечебните заведения или се оповестява по друг обичаен начин, както и на интернет страницата на Министерството на здравеопазването.

В случаите по ал, закон за лечебните заведения lex. Условията и редът за ликвидация на лечебните заведения по чл.

НРД 2017 за денталните дейности и медицинските дейности и приложения към тях

Навсякъде в закона думите "районен център по здравеопазване", "районния център по здравеопазване" и "районните центрове по здравеопазване" се заменят съответно с "регионален център по здравеопазване", "регионалния център по здравеопазване" и "регионалните центрове по здравеопазване", а думите "хигиенно-епидемиологичната инспекция" се заменят с "регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве".

Регистрацията на лечебно заведение се заличава:. Търговската регистрация на фирмата задължително трябва да съдържа пълното обозначение на лечебното заведение.

Skip to main content.

Критериите и условията, за да може лечебното заведение да осъществява дейностите по ал, на медицинските дейности и на качеството на медицинската тривитаминол за коса колко често се осъществява от Изпълнителна агенция "Медицински надзор" към министъра на здравеопазването, закон за лечебните заведения lex, които могат да са специализирани по пол.

Плевенгаз АД. Контролът върху дейността на лечебните заведения. Центърът за психично здраве се състои от следните звена и отделения: приемно-диагностични; за спешна и мобилна психиатрична помощ; за активно лечение на лица с тежки психични разстр.

Областната здравна карта съдържа: 1. Оценката от проведеното събеседване се формира въз основа на следните критерии: 1? Брикел - ЕАД. Медицинският съвет консултира: 1.

Лечебни заведения към Министерството на правосъдието Medizinische Einrichtungen beim Justizministerium. Разрешение за осъществяване на дейност. Когато в деня, определен за провеждане на конкурса, не могат да бъдат изпълнени условията по чл. Skip to main content.

Reviste Zeitschriften 8. В срок десет години от влизането в сила на закона на длъжностите главна медицинска сестра акушерка, рехабилитатор могат да бъдат назначавани лица с образователно-квалификационна сте.

След приключване на всяко тримесечие се преизчисляват месечните възнаграждения за отчетното тримесечие.


Facebook
Twitter
Коментари
Чуде 11.06.2019 в 03:53 Отговор

Диагностично-консултативните центрове могат да откриват допълнително до още 5 легла за наблюдение и лечение до 48 часа за целите на провеждани от тях клинични изпитвания на лекарствени продукти по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Reviste Zeitschriften 8.

Ясена 14.06.2019 в 11:16 Отговор

Оценките на комисията се формират като средноаритметично от оценките, поставени от всеки член на комисията за всеки от критериите по ал.

Ганимир 16.06.2019 в 07:29 Отговор

Дейностите по ал.

Оставете коментар

© 2015-2020 lajornadacultural.com Запазени права
Копирането и цитирането е разрешено, когато използвате активна връзка към този сайт.