Счетоводна политика на предприятията от публичния сектор

Публикувано на: 09.06.2019

Email or Phone Password Forgot account? Дългосрочни инвестиции. Когато МОЛ няма вина за регистрирана липса се създава счетоводна информация по дебита на сметка от групата на извънредните разходи за липса на активи и по кредита на сметка за съответния липсващ актив.

Премии от емисии. Материални запаси Суровини и материали Незавършено производство в т. Send Message. Kасови наличности и сметки в страната. Visitor Posts.

Конвертируеми облигационни заеми. Капиталови ценни книжа акции и дялове. Незавършено производство. На инвентаризация подлежат всички активи и пасиви на предприятието. Счетоводство и Одит в Публичния Сектор updated their cover photo. Вземания от клиенти и доставчици.

E-mail или потребителско име

Инвентаризацията на активите и пасивите е елемент на метода на счетоводството. Email or Phone Password Forgotten account? Касови наличности в лева. Повече на www. Следваща публикация Следваща Трудови конфликти на работа и в бизнеса. Forgot account? Счетоводната статия се съставя с отчетната стойност на липсващия актив, респ.

  • Visitor Posts.
  • Обучението се осъществява изцяло в дистанционна форма на основата на съвременни информационни и комуникационни технологии, при която студентите и преподавателите са разделени по местоположение. Преоценка се извършва за:.

Стара Загора. Текуща печалба загуба Общо за раздел А Б. Счетоводство и Одит в Публичния Сектор updated their cover photo. Ценов" и ритуално хвърляне на шапки от възпитаниците на специалността. Когато МОЛ няма вина за регистрирана липса се създава счетоводна информация по дебита на сметка от групата на извънредните разходи за липса на активи и по кредита на сметка за съответния липсващ актив. Провизии и сходни задължения, счетоводна политика на предприятията от публичния сектор. Специфично в бюджетните предприятия е, че приходите и разходите за бъдещи периоди се отразяват при възникването им като разчети - разходите като бъдещо вземане.

Свищов или в Локалните административни офиси в гр.

Citations per year

Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия. Текуща година Предходна година а б 1 2 A. Стойностният размер на акта за начет е по по-високата стойност между отчетната и пазарната цена за липсващия актив. Други провизии и сходни задължения.

Атестат за формирането на теоретични знания и теоретико - приложни компетенции в обучаваните студенти е постигнатия успех и придобитата професионална квалификация " Вътрешен одитор в публичния сектор" от Васил Георгиев Попов студент в МП "СОПС" редовна форма на обучение. Текуща печалба загуба. Краткотрайни материални активи. Разплащателни сметки. Not Now.

Duplicate citations

Когато МОЛ няма вина за регистрирана липса се създава счетоводна информация по дебита на сметка от групата на извънредните разходи за липса на активи и по кредита на сметка за съответния липсващ актив. Собствен капитал I. Forgot account?

Продукти от развойна дейност! Търговска репутация. Ако времето за теб е ценно и искаш сам да го управляваш. Дипломираните магистри по счетоводство и одит в публичния сектор се отличават с формирани възможности за самостоятелност при изграждането и управлението на системите за счетоводно отчитане на дейността на предприятията от публичния сектор, решаването на сложни проблеми с множество взаимодействащи си фактори и вариативни възможности.

Send Message. Задължения към доставчици. Акционерен капитал. МП "Счетоводство и одит в публичния сектор" Ви очаква.

Независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка между начален и краен счетоводен баланс — всеки отчетен период се третира счетоводно сам за себе си и независимо от обективната му връзка с предходния и със следващия отчетен период, като данните на финансовия отчет в началото на текущия отчетен период трябва да съвпадат с данните в края на предходния отчетен период. Касови наличности в лева. Търговска репутация.

Задължения към предприятия от група.

Към 31 декември се съставят счетоводните статии с припадащата се част от приходите и разходите за бъдещи отчетни периоди за текущия:. Сметки от групи: 67 - Разходи за провизии - нето; 69 - Намаление на нетните активи от други събития. Финансовите източници са отразени в пасива на счетоводния баланс според изискуемостта си - първо е посочен капитала, предоставен в бюджетното предприятие.


Facebook
Twitter
Коментари
Биню 11.06.2019 в 19:33 Отговор

В този случай се създава счетоводна информация за отписване на липсващия актив и за начисляване на вземания по акта за начет от МОЛ. Атестат за формирането на теоретични знания и теоретико - приложни компетенции в обучаваните студенти е постигнатия успех и придобитата професионална квалификация " Вътрешен одитор в публичния сектор" от Васил Георгиев Попов студент в МП "СОПС" редовна форма на обучение.

Оливера 09.06.2019 в 09:47 Отговор

Лято е, но от днес можем да планираме есента Провизии и сходни задължения.

Кола 14.06.2019 в 00:32 Отговор

МП "Счетоводство и одит в публичния сектор" Ви очаква!

Оставете коментар

© 2015-2020 lajornadacultural.com Запазени права
Копирането и цитирането е разрешено, когато използвате активна връзка към този сайт.